KB 760 E68

ReadAboutContentsVersionsHelp
1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 01

1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 01

Voorzigtige Dolheit

Hof-spel

Qui nescit simulare, nescit Regnare.

[vignet] D'een lacht en d'ander schreit.

t'Amsteldam, ------------------ Gedrukt by Ian van Hilten, Boekverkoper in de Beurstraat, in de geborduurde Hantschoen. ANNO 1650.

Last edit about 6 years ago by T. Vergeer
1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 02

1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 02

This page is blank

Last edit over 6 years ago by T. Vergeer
1650 Voorzigtige Dolheit Pagina 3

1650 Voorzigtige Dolheit Pagina 3

Opdracht, Aan Mevrouwe, Mevrouwe MARIA SPIEGELS, Gemalin van den eedelen gestrengen, groot achtbaren Heere, mijn Heere Dr. GEERAARD SCHAAP.

Oudt Burgermeester ende Raad der Stede Amsteldam, Curateur der beroemde hooge Schoole te Leyden, en tegenwoordig Raad van Staten, etc.

Mevrouwe,

NU ik u E. een toonneelspel derf toebrengen, is mijn hertelijkste wensch, dat uw edelmoedige gedagten zich niet inbeelden, dat ik dit tot eenige afdoening denk te doen gelden van zoo veel onverdiende weldaden, als my wel eer door zijn edelheit, mijn heer uw edts. gemaal beweezen zijn: want de letteren en 't papier, (die ik Spanje in tijdt van vrede

Last edit over 3 years ago by Ben Companjen
1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 04

1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 04

ontleende) tegens zulke gunsten op te weegen, waar een ongemeene ondankbaarheit: maar de naaste trap tot dankbaarheit, is weldaaden erkennen; daar mijn onvermoogentheit in plaats van erkennen, alleen be kent; hier waar ook mijn swijgen ondankbaarheidt geweest, en door het bekennen en spreeken schijn ik naar roem te staan: want het is my onmogelijk te be kennen, hoe seer ik van u Ets. gemaal begunstigt ben, of ik moet met eenen aan al de werelt verkondigen, dat zijn Edelheit my zijn gunsten waardig achte: maar het staat my beter vermetel; als ondankbaar te schijnen. Ik breng dan een dankbaaren koning (die op het Duitsch toonneel de weldaaden en plichten zijnes trousten onderzaats met gunsten en ampten betaalt zet) voor uw voeten, niet zo zeer om uw schrandre oogen te vermaaken, als om mijn eigen machteloosheit aan te wijzen, en deze dankbare re gulen van Seneca te gemoet te voeren.

Nimmermeer kan ik u voldanken, doch zal niet laten over al te belijden, dat my zulcx ondoenlijk is.

Vergelding was ook 't oogmerk der Burgermee sterlijke mildadigheit niet; want

Dan is vveldoen een deught, als het niet vergolden

Last edit over 6 years ago by T. Vergeer
1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 05

1650 Voorzigtige Dolheit Hof spel In five act Page 05

vvort: vviens vrucht een dapper man in 't geven al ge nooten heeft. Ik schrijf dan, om dit te betuigen onder d'ooghen des gemaals, deze erkentenis de gemalin toe; ik brengh ghedighten aan een vernuft, dat de dicht konst zoo langh omhelsde; en nu noch niet haaten kan:

Als uvv verstandt van hemelsch man bedouvvt Gaat vveiden, als een pen gedoopt in 't gouvvt, Die trekkend haar geleert vernuft ontfout Op zuivre bladers.

Vloeit ook van hier af het geluk des Burgermee sters niet? want de hoogheidt zijner Ampten, het koninglijk gezantschap, doorluchte burgermeester schappen, gunst van volk'ren, stenden en staaten, ver vullen zijn gelijkmoedige ziel met zo veel genoegen niet, als uw eenige liefde:

Vita vita amor est, nec perfectus nisi unus:

Ook heeft de bron te veel volmaaktheit, om geen volmaaktheit voort te brengen.

Qualem blanda Venus, daretque Iuno: Formam, simplicitate, comitate, Censu, sanguine, gratiam, decore.

Last edit over 6 years ago by T. Vergeer
Records 1 – 5 of 87