Alphonsus en Thebasile

ReadAboutContentsVersionsHelp
Voorblad

Voorblad

Alphonsus En Thebasile oft Her-stelde Onnooselheydt Tragi-comedie

Op den sin Oprechte Liefde can veel druck en lijden draeghen Om hem (die haer ontvlucht) op't lest eens te behaeghen.

By-ghevoeght De cluchte vanden Verdraeyden advocaet

Verthoont binnen Lyer den 16. en 17. Iunij 1659.

Gherijmt door Cornelio de Bie.

Waerheydt baert nijdt.

[vignet]

T'Antwerpen, By Iacob Mesens, inden gulden Bijbel. 1673.

Last edit about 4 years ago by Ben Companjen
BieAlphonsus1673a002

BieAlphonsus1673a002

This page is blank

Last edit about 6 years ago by T. Vergeer
BieAlphonsus1673a003

BieAlphonsus1673a003

Op-dracht Aenden Konst-lievenden Heere D'Heer Joan Baptista Courtois Heere Der Heerlijckheydt van S. Gortters Onder het District der Baenderije van Put, Rymenam, etc.

Rym-minnende Heer Nu ick my verstouwt hebbe dit teghenwoordigh Tooneel-spel door de edele Druck-pers te openbaeren en aen U.E. op te offeren (waer in de roemsuchtighe Liefde met overtollighe uyt-druckingen verbeldt wordt inden Ridder Alphonsus Grave van Barcelona (die sich op het gheval verlaetende, gheen ghevaer en vreesde) soo is mijnen uystersten wensch dat U.E. niet en heeft de minste twijfelsinnicheydt dat ick dit voorstel mocht hebben voltrocken ten opsicht van meer weldaeden (als ick alreede van U.E. goetjonsticheyt genoten hebbe) te ontfanghen, want t'selve sou strecken tot een onghemeyne ondackbaerheydt:

Last edit about 6 years ago by T. Vergeer
BieAlphonsus1673a004

BieAlphonsus1673a004

ghemerckt de naeste trap tot een oprechte danckbaerheydt, is weldaeden te erkennen: en hebbe oversulckx door het stilswijghen U.E. niet willen brenghen inden Labyrinth van mistrouwen, maer in teghendeel door dese oodtmoedighe toe-eygheninghe van mijn Herstelde Onnooselheydt alle teeckenen van danckbaerheydt te thoonen, om d'esstentiele oft wenstlijcke hinder-paelen van quaet achterdencken te doen verdwijnen

Gheen grooter monster der Natuer, omvoor te schroomen Als de ondanckbaerheyt, die Sathan self behaet: Uyt de ondanckbaerheyt is noyt iet goedts ghecomen Om dat den wortel is van alderhooghste quaet.

Heb ick my hier oft daer misgrepen bidde t'selve te legghen op de schouders van de vreese die grooter was als den wil van d'uytwerckinghe, de welcke ick licht sou naerghelaeten hebben, en hadde den yver (die meer was als het verstandt) my niet aenghelockt om te voltrecken, en want ick niet en twijfel oft mijn bot ghebeckte penne can haer door veel misslaeghen verloopen hebben, ghelieft te peysen dat het is haeren blinden yver, ghenoegh sijnde my selven te troosten datter meer sijn, en te segghen:

Exiguas Laudes operis praestantia confert Sed pretium facti zoelus et ardor habent: Accipe quae ferimus tragico tibi munera versu Quidquid in hac Scoenâ deficit ornat amor.

Last edit about 6 years ago by T. Vergeer
BieAlphonsus1673a005

BieAlphonsus1673a005

D'uytstekentheyt van't werck hier cleynen lof verdient, Maer liefd' en yver van het werck den prijs behaelen, Ontfanght dan daer de konst haer selven voor verbindt Het gen' sy niet en can, haer liefde sal betaelen.

Ontfanght dan in U.E. beleefde bescherminghe mijnen goedthartighen yver voltrocken inde wanckelbaere en wispeltuerighe minne-lusten van Alphonsus, en oordeelt waer in hy wel oft qualijck ghemint heeft een soo overschoone en ghetrouwe Felicia die onverghelijck was in de volmaecktheydt om haer heuselijcke, achtbaere, titelachtighe en aentreckelijcke leden, t'soet opslach van haer vrolijcke ooghen en andere uytstekende voltoyde gaeven der Natuer, sulckx dat ick my onbequaem vond' om de doorslepen aerdicheyt en Spaense vernuftheydt inde avontuerse voorvallen van haer leven te beschrijven met eenige tael-rijcke Redenen oft Homeerse hooghdraeventheydt, veel minder de veranderlijcke sinne-tochten van Alphonsus te ontdecken en de losse geesticheyt en d'engelse lijmighe soeticheydt van Thebasile ander uyt te wercken als door mijn cleynmoghende rijmkunst in 't licht te brenghen, en te segghen met den gheleerden Terentius.

Horum nihil prae Caeteris Omnium autem mediocriter. Ten is niet veel van meer als dit En van de rest min als een lit.

Ick verhope seer weet-lievende en rijm-minnende Heere (steunende op U.E. goede gunste) dat U.E. my tot be-

Last edit about 6 years ago by T. Vergeer
Records 1 – 5 of 112